Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych na podstawie roszczenia z art. 198 g ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

Starachowice, dnia 04.07.2024 r.

STAROSTA STARACHOWICKI

GNOŚ.6840.5.2024

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym

 

Starosta Starachowicki, działając zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych, na podstawie roszczenia z art. 198 g ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

  1. Nieruchomość sprzedawana na rzecz użytkowników wieczystych: 

Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w Lubieni, gm. Brody, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 779/16 o pow. 0,3726 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą KI1H/00055547/9.

Opis nieruchomości:

Działka ogrodzona, leży na terenie z dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej. Dojazd odbywa się na zasadzie służebności gruntowej, urządzoną drogą o nawierzchni asfaltowej. Na nieruchomości znajduje się budynek magazynowy, stanowiący własność użytkowników wieczystych.

Przeznaczenie w planie miejscowym:

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody uchwalonym Uchwałą Nr XVI/107/21 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.12.2021 r. działka nr 779/16 położona jest na obszarze zabudowy produkcyjnej i usługowej oznaczonej na rysunku studium symbolem PU.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego:

Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%. 
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1 642,05 zł /słownie złotych: jeden tysiąc sześćset czterdzieści dwa 05/100/.

Wartość i cena nieruchomości:

Wartość nieruchomości, określona przez rzeczoznawcę majątkowego w maju 2024 roku wynosi 63 118,- zł /słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemnaście 00/100/.

Cena nieruchomości, określona zgodnie z art. 198 h ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, określonej jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży wynosi 37 870,80 zł /słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt 80/100/. Sprzedaż nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

  1. Nieruchomość sprzedawana na rzecz użytkownika wieczystego: 

Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomości położone w Starachowicach, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki
nr 1087/31 o pow. 0,0486 ha, nr 1087/42 o pow. 0,2451 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą KI1H/00039743/5 oraz działka nr 1087/83
o pow. 0,0394 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą KI1H/00049901/4 .

Opis nieruchomości:

Działki leżą w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, stanowią jedną wspólnie zagospodarowaną nieruchomość, na terenach  z dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej i kanalizacji sanitarnej.  Na nieruchomości znajdują się budynki przemysłowe, urządzona jest również droga dojazdowa i miejsca parkingowe. Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd odbywa się za pośrednictwem działek sąsiednich.

Przeznaczenie w planie miejscowym:

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Starachowice zatwierdzonego Uchwałą nr XII/12/2021 z dnia 26.11.2021 r. działki leżą w strefie aktywności gospodarczej oznaczonej na rysunku studium symbolem P.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego:

Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%. 
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 6 186,75 zł /słownie złotych: sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć 75/100/.

Wartość i cena nieruchomości:

Wartość nieruchomości, określona przez rzeczoznawcę majątkowego w maju 2024 roku wynosi 224 410,- zł /słownie złotych: dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziesięć 00/100/.

Cena nieruchomości, określona zgodnie z art. 198 h ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, określonej jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży wynosi 134 646,- zł /słownie złotych: sto trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści sześć  80/100/.

Użytkownikowi wieczystemu – na podstawie art. 198 k ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje bonifikata od ceny sprzedaży w wysokości 90%, co stanowi kwotę 121 181,40 zł. Zatem cena sprzedaży po uwzględnieniu bonifikaty wynosi 13 464,60 zł /słownie złotych: trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery 60/100/.
Sprzedaż nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

 

Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostanie przez okres 21 dni tj. od dnia 05.07.2024 r. do dnia 25.07.2024 r. wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Starachowicach, a także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Przedmiotowy wykaz zostanie przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu celem jego zamieszczenia przez okres 21 dni na stronie podmiotowej Wojewody Świętokrzyskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy mogą do dnia 15 .08.2024 roku złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach, tel. 41 276-09-35.

Z up. Starosty

Elżbieta Kita

Dyrektor Wydziału Nieruchomości,

Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

Metadane

Data publikacji : 04.07.2024
Data modyfikacji : 04.07.2024
Obowiązuje od : 04.07.2024
Obowiązuje do : 17.08.2024
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Nosowicz GNOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Nosowicz GNOŚ
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Nosowicz

Opcje strony

do góry