Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w związku z rejestracją dźwięku i obrazu oraz transmisji obrad Sesji Rady Powiatu w Starachowicach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako „RODO") informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Starosta Starachowicki z siedzibą w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice tel. 41 276-09-00 adres mail [email protected]

2) Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach można skontaktować się pod adresem email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby.
3) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających 
z przepisów prawa. Podstawą prawną są przepisy:
a) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.,
b) ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1988 r. zgodnie z art. 15 ust. 1a (Dz. u. z 2019 r. poz. 511).
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w tym zakresie.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Metadane

Data publikacji : 16.02.2021
Data modyfikacji : 16.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wojciechowska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony

do góry