Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Komisje Rady Powiatu

KOMISJE RADY POWIATU W STARACHOWICACH,
ICH SKŁAD OSOBOWY ORAZ ZADANIA

VI KADENCJA 2018-2023

Rada Powiatu w Starachowicach do realizacji swoich zadań powołała ze swego grona stałe poniżej wymienione komisje:

 

Komisja Rewizyjna w skład, której weszli:

Brzozowski Paweł                  - Przewodniczący Komisji

Rymarczyk Sławomir              - Wiceprzewodniczący Komisji

Kuś Agnieszka                          - Członek Komisji

Maciukajć Marek                     - Członek Komisji

Serwicki Krzysztof                  - Członek Komisji

Do zakresu działania komisji należą w szczególności sprawy związane z kontrolą działalności Zarządu Powiatu oraz Powiatowych Jednostek Organizacyjnych.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w skład, której weszli:

Olech Jarosław                       - Przewodniczący Komisji

Babicki Piotr                            - Wiceprzewodniczący Komisji

Stachowicz Dariusz                 - Członek Komisji

Wojciechowski Mirosław      - Członek Komisji

 

Do zakresu działania komisji należą w szczególności sprawy związane z rozpatrywaniem wpływających do Rady skarg, wniosków i petycji oraz przygotowanie w tych sprawach opinii i projektów uchwał.

Komisja Budżetu i Finansów w skład, której weszli:

Babicki Piotr                           - Przewodniczący Komisji

Nowak Ryszard                       -Wiceprzewodniczący Komisji


Ambroszczyk Piotr                 - Członek Komisji

Kisiel Izabela                         - Członek Komisji

Krępa Danuta                         - Członek Komisji

 

Do zakresu działania komisji należą w szczególności sprawy związane z:

 • opiniowaniem projektów uchwał w sprawie:
 • budżetu powiatu,
 • kierunków działania Zarządu Powiatu,
 • wysokości podatków i opłat,
 • majątku powiatu,
 • wysokości sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 • opiniowaniem sprawozdań z działalności Zarządu Powiatu
 • oraz z wykonania budżetu,
 • opracowania trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w skład, której weszli:

Sowula Robert                      - Przewodniczący Komisji

Pocheć Jan                              - Wiceprzewodniczący Komisji

Czaja Przemysław                 - Członek Komisji

Kisiel  Izabela                          - Członek Komisji

Nowak Ryszard                      - Członek Komisji

Serwicki Krzysztof                  - Członek Komisji

Stachowicz Dariusz                 - Członek Komisji

Wojtan Stanisław                    - Członek Komisji

 

Do zakresu działania komisji należą w szczególności sprawy związane z:

 • transportem zbiorowym i drogami publicznymi,
 • geodezją, kartografią i katastrem,
 • gospodarką nieruchomościami,
 • administracją architektoniczno - budowlaną,
 • gospodarką wodną,
 • ochroną środowiska i przyrody,
 • rolnictwem, leśnictwem i rybactwem śródlądowym,
 • porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli,
 • ochroną przeciwpowodziową, w tym wyposażeniem i utrzymaniem powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, ochroną przeciwpożarową i zapobieganiem innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludności oraz środowiska,
 • utrzymaniem powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
  oraz obiektów administracyjnych,
 • obronnością,
 • przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy,
 • współpracą z Zarządem Powiatu w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Skarbu Państwa podlegającego przejęciu przez Powiat.

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej w skład, której weszli:

Maciukajć Marek                    - Przewodniczący Komisji

Sowula Robert                        - Wiceprzewodniczący Komisji

Ambroszczyk Piotr                 - Członek Komisji

Czaja Przemysław                   - Członek Komisji

Dąbrowski Dariusz                  - Członek Komisji

Salwa Maria                               - Członek Komisji

Wojciechowski Mirosław        - Członek Komisji
 

Do zakresu działania komisji należą w szczególności sprawy związane z:

 • promocją i ochroną zdrowia,
 • pomocą społeczną,
 • polityką prorodzinną,
 • wspieraniem osób niepełnosprawnych.

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu
w skład, której weszli:

Rymarczyk Sławomir              - Przewodniczący Komisji

Brzozowski Paweł                    - Wiceprzewodniczący Komisji

Dąbrowski Dariusz                   - Członek Komisji

Krępa Danuta                           - Członek Komisji

Kuś Agnieszka                          - Członek Komisji

Olech Jarosław                       - Członek Komisji

Pocheć Jan                               - Członek Komisji

Salwa Maria                              - Członek Komisji

 

Do zakresu działania komisji należą w szczególności sprawy związane z:

 • edukacją publiczną,
 • kulturą i ochroną dóbr kultury,
 • kulturą fizyczną i turystyką,
 • promocją powiatu,
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Komisje w zakresie zadań wydają opinie, co do kierunków rozwoju i inwestycji, uwzględniając zasady celowości i gospodarności. Opiniują projekty uchwał Rady Powiatu w zakresie zadań objętych właściwością poszczególnych komisji. W swych działaniach komisje uwzględniają promocje powiatu oraz współpracę
z organizacjami pozarządowymi.

Komisje stałe obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji w miarę potrzeb nie mniej niż raz w miesiącu.

Przewodniczący Rady, jego zastępcy oraz przewodniczący stałych komisji stanowią Prezydium Rady.

Skład Prezydium Rady:

 • Wrona Bożena
 • Pocheć Jan
 • Ryszard Nowak
 • Babicki Piotr
 • Brzozowski Paweł
 • Maciukajć Marek
 • Olech Jarosław
 • Rymarczyk Sławomir
 • Sowula Robert

Do zadań prezydium należy opiniowanie planów pracy rady i stałych komisji rady, opiniowanie terminów sesji, porządku obrad sesji, listy gości oraz zakresu materiałów niezbędnych na sesję. Prezydium Rady zbiera się co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem sesji.

Inne posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeb.  

Prezydium zwołuje i posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady.

 

Metadane

Data publikacji : 14.10.2020
Data modyfikacji : 08.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony

do góry