Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 28 października 2021 roku

 1. Uchwała Nr XXXIII/250/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Powiatu Starachowickiego,
 2. Uchwała Nr XXXIII/251/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Starachowickiego
 3. Uchwała Nr XXXIII/252/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 4. Uchwała Nr XXXIII/253/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starachowickim na lata 2021-2023”,
 5.  Uchwała Nr XXXIII/254/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 marca 2021r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2021r.,
 6. Uchwała Nr XXXIII/255/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Powiat Starachowicki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej wąskotorową linię kolejową Starachowice Wschodnie – Iłża,
 7. Uchwała Nr XXXIII/256/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego,
 8.  Uchwała Nr XXXIII/257/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”,
 9. Uchwała Nr XXXIII/258/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki,
 10.  Uchwała Nr XXXIII/259/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 11. Uchwała Nr XXXIII/260/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/196/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego,
 12. Uchwała Nr XXXIII/261/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok,
 13.  Uchwała Nr XXXIII/262/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2021 – 2029.

Metadane

Data publikacji : 08.11.2021
Data modyfikacji : 08.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony

do góry