Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 28 czerwca 2022 roku

 1. Uchwała Nr XLII/337/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Starachowicach wotum zaufania,
 2. Uchwała Nr XLII/338/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2021 rok,
 3. Uchwała Nr XLII/339/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Starachowicach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2021 rok,
 4. Uchwała Nr XLII/340/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Batalionów Chłopskich 6,
 5. Uchwała Nr XLII/341/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 6. Uchwała Nr XLII/342/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2026",
 7. Uchwała Nr XLII/343/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Brody,
 8. Uchwała Nr XLII/344/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego,
 9. Uchwała Nr XLII/345/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego,
 10. Uchwała Nr XLII/346/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,
 11.  Uchwała Nr XLII/347/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających
  z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
 12. Uchwała Nr XLII/348/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki,
 13.  Uchwała Nr XLII/349/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/252/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 października 2021r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 14.  Uchwała Nr XLII/350/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach,
 15.  Uchwała Nr XLII/351/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 16.  Uchwała Nr XLII/352/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu starachowickiego na 2022 rok,
 17.  Uchwała Nr XLII/353/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2029.

Metadane

Data publikacji : 05.07.2022
Data modyfikacji : 30.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Wrona Przewodnicząca Rady
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony

do góry