Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na LIX Sesji Rady Powiatu w dniu 29 listopada 2023r.

 1. Uchwała LIX/455/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok",
 2. Uchwała LIX/456/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody dla I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki na zawarcie kolejnych umów najmu, części nieruchomości, znajdujących się w budynku szkoły, położonym w Starachowicach przy ul. Radomskiej 37,
 3. Uchwała LIX/457/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego,
 4. Uchwała LIX/458/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Starachowickim a Gminą Miasta Radom w sprawie ustalenia zasad prowadzenia Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Bożego w Polsce przy Parafii Kościoła Jezusa Chrystusa w Radomiu,
 5.  Uchwała LIX/459/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2029,
 6. Uchwała LIX/460/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/403/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 marca 2023r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LVI/439/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/403/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 marca 2023r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2023r.,
 7. Uchwała LIX/461/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 8.  Uchwała LIX/462/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/385/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2023,
 9. Uchwała LIX/463/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 10. Uchwała LIX/464/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym,
 11. Uchwała LIX/465/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Starachowickiego z dnia 18.10.2023r.,
 12.  Uchwała LIX/466/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Starachowickiego z dnia 19.10.2023r.,
 13. Uchwała LIX/467/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2023 rok,
 14. Uchwała LIX/468/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2029.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 06.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska BR

Opcje strony

do góry