Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Klauzula Informacyjna

1. Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Starachowicach są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych w zależności od kompetencji organu/jednostki jest:
1) dla zadań Starosty – Starosta Starachowicki,
2) dla zadań powiatowych – Powiat Starachowicki,
3) dla zadań z zakresu zatrudnienia oraz organizacji pracy w Starostwie – Starostwo Powiatowe w Starachowicach reprezentowane przez Starostę Starachowickiego,
- z siedzibą w Starachowicach, ul. dr Wł. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice,
tel. 41-276-09-00, adres e-mail: starostwo@powiat.starachowice.pl

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem (41) 27-60-900 lub wysyłając informację na adres e-mail iod@powiat.starachowice.pl

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach, zgodnie z art. 6, art. 9 i art. 10 RODO.

5. Odbiorcami danych, czyli podmiotami którym dane osobowe mogą być ujawnione w zależności od realizowanego zadania lub usługi, są lub będą:
1) strony postępowania administracyjnego,
2) organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych, w celach i zakresie wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
3) inne podmioty, w tym te, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Starosta Starachowicki, Powiat Starachowicki lub Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 4, a następnie, w przypadku materiałów archiwalnych, przez czas określony w szczególności w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W niektórych przypadkach okres przechowywania danych określają inne przepisy szczegółowe stanowiące podstawę realizacji zadań.

7. W przypadkach określonych przepisami prawa osobie, której dane są przetwarzane przysługują niżej wymienione uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych,
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa, w tym przepisów RODO.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawierana między stronami umowa. W takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację czynności lub usługi, bądź zawarcie umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Metadane

Data publikacji : 04.01.2021
Data modyfikacji : 04.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kostrzewa Andrzej
Osoba modyfikująca informację:
Kostrzewa Andrzej

Opcje strony

do góry