Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zadania wykonywane przez Biuro Kontroli i Audytu

Biuro Kontroli i Audytu „KA”
1. Do zadań Biura w zakresie kontroli należy:
1) prowadzenie kontroli dotyczących organizacji i funkcjonowania komórek organizacyjnych Starostwa,
2) prowadzenie kontroli organizacyjno-prawnych i finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu,
3) prowadzenie doraźnych kontroli finansowych w zakresie udzielanych dotacji organizacjom pozarządowym,
4) sporządzanie wniosków i wystąpień pokontrolnych,
5) współdziałanie ze Skarbnikiem i Sekretarzem Powiatu w przygotowywaniu wystąpień do właściwych jednostek i instytucji o naruszeniach prawa stwierdzonych podczas kontroli,
6) kontrola realizacji wniosków pokontrolnych,
7) prowadzenie zbioru protokołów i dokumentacji z kontroli przeprowadzanych przez Zespół w jednostkach organizacyjnych Powiatu,
8) prowadzenie zbioru protokołów i dokumentacji z kontroli przeprowadzonych
w komórkach organizacyjnych Starostwa.

2. Do zadań Biura w zakresie audytu wewnętrznego należy:
1) Wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w szczególności pod kątem adekwatności, skuteczności i efektywności oraz czynności doradcze.
2) prowadzenie audytu wewnętrznego obejmującego w szczególności:
a) badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
b) ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
c) ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
d) ocenę zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
e) ocenę wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu,
f) ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
3) wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
4) przygotowanie w porozumieniu z kierownikiem jednostki rocznego planu audytu wewnętrznego jednostki sektora finansów publicznych, zwanego dalej „planem audytu” zawierającego w szczególności:
a) analizę obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych
i dysponowania nimi,
b) tematy audytu wewnętrznego,
c) proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego,
d) planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym
w kolejnych latach.
1) przygotowanie i przekazanie kierownikowi jednostki sprawozdania
z przeprowadzenia i wykonania planu audytu wewnętrznego.

3. Do zadań Biura należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Biura.

Metadane

Data publikacji : 09.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony

do góry