Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zadania Biura Osługi Administracyjno - Gospodarczej - "AG"

 

Zadania Biura Obsługi Administracyjno – Gospodarczej:
1) administrowanie obiektami Starostwa oraz utrzymanie terenów wokół budynków Starostwa (ul. dr Władysława Borkowskiego 4, Hutnicza 14),
2) zapewnienie ochrony fizycznej budynków Starostwa,
3) planowanie i realizacja wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem budynków Starostwa,
4) planowanie i nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji i remontów budynków Starostwa,
5) gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi,
6) zabezpieczenie mienia Starostwa,
7) zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej,
8) prowadzenie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi postępowań związanych z bieżącymi zakupami na potrzeby Starostwa Powiatowego,
9) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją urządzeń i wyposażeniem Starostwa, z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz wewnętrznych regulacji prawnych obowiązujących w tym zakresie,
10) prowadzenie i nadzór nad właściwą realizacją umów z dostawcami mediów do budynków Starostwa Powiatowego w Starachowicach,
11) prowadzenie i nadzór nad właściwą realizacją umów telefonii komórkowej,
12) prenumerata czasopism dla potrzeb Starostwa,
13) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, tablicami
i szyldami,
14) gospodarowanie drukami i formularzami,
15) gospodarowanie taborem samochodowym oraz rozliczanie kierowcy,
16) wdrażanie postępu technicznego do pracy Starostwa,
17) zapewnienie informacji wizualnej dla interesantów,
18) prowadzenie biblioteki Starostwa,
19) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach biurowych i gospodarczych Starostwa oraz Archiwum Zakładowego,
20) opracowywanie rocznych planów zakupu materiałów biurowych i środków czystości dla Starostwa,
21) przyjmowanie na stan materiałów biurowych, eksploatacyjnych i gospodarczych na podstawie rachunków i faktur zakupu oraz prowadzenie ewidencji wydawania materiałów,
22) współpraca ze Stanowiskiem ds. BHP w zakresie wyposażenia pracowników
w odzież ochronną i środki ochrony osobistej,
23) dokonywanie wymaganych przepisami przeglądów technicznymi mienia,
24) przygotowywanie deklaracji podatkowych od nieruchomości Powiatu Starachowickiego,
25) współpraca z ZKŚS w prowadzeniu spraw socjalnych pracowników.

Metadane

Data publikacji : 06.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony

do góry