Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Biuro Prasowe Powiatu – „PR”

Zadania wykonywane przez Biuro Prasowe Powiatu

1. Do zadań Biura Prasowego Powiatu należą czynności z zakresu polityki informacyjnej a w szczególności:

1) publikowanie działań Zarządu Powiatu oraz innych organów powiatu,
2) organizowanie i prowadzenie konferencji Starosty i Zarządu Powiatu,
3) współudział w realizacji obowiązków samorządu powiatowego wynikających
z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
4) komentowanie wydarzeń dotyczących działań Zarządu, wyjaśnianie oraz wydawanie oświadczeń w ww. sprawach,
5) udzielanie odpowiedzi na publikacje oraz materiały rozpowszechniane
w środkach masowego przekazu w tym zwłaszcza na krytykę i interwencję prasową,
6) redagowanie oraz przekazywanie komunikatów urzędowych do publikacji
w środkach masowego przekazu,
7) opracowywanie materiałów dotyczących Zarządu i Starostwa oraz ich uzgadnianie i publikacja w mediach,
8) przygotowywanie oficjalnych wystąpień Starosty,
9) zapewnienie współpracy z mediami oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie promocji i rozwoju powiatu,
10) współuczestnictwo bieżące w redagowaniu stron internetowych Starostwa,
11) monitoring, gromadzenie i analiza publikacji związanych z zakresem działania Starostwa oraz sporządzanie stosownych informacji dla Zarządu.

2. Do zadań Biura należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Biura.

Metadane

Data publikacji : 16.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony

do góry