Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zadania Biura Rady - "BR"

Zadania Biura Rady 

1. Do podstawowych zadań w zakresie funkcjonowania Biura Rady należy:
1) organizacyjno-prawne przygotowanie i obsługa kancelaryjno-biurowa, jak również merytoryczna w zakresie zleconym, posiedzeń Rady Powiatu i jej komisji,
2) zapewnienie warunków współdziałania komisji Rady Powiatu i wykonywania kontroli przez Komisję Rewizyjną oraz wszystkich czynności wykonywanych przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji,
3) gromadzenie i terminowe przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady Powiatu i jej komisji, przy współpracy z dyrektorami wydziałów,
4) opracowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach wewnętrznego ustroju Rady,
5) prowadzenie terminarza posiedzeń i narad Rady Powiatu i jej komisji,
6) protokołowanie obrad Rady Powiatu i posiedzeń jej komisji,
7) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Rady Powiatu i jej komisji,
8) prowadzenie rejestru:
a) uchwał Rady Powiatu,
b) interpelacji i zapytań radnych,
c) wniosków i opinii komisji,
9) przekazywanie organom nadzoru uchwał Rady Powiatu,
10) przekazywanie Wojewodzie Świętokrzyskiemu uchwał Rady Powiatu podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
11) gromadzenie i udostępnianie zbiorów aktów prawa miejscowego, ustanowionych przez Radę Powiatu,
12) przekazywanie Zarządowi Powiatu, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu, uchwał Rady Powiatu do realizacji,
13) przekazywanie Zarządowi Powiatu, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu, interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków komisji do realizacji,
14) zapewnienie stosowania zasady jawności działania Rady Powiatu i jej komisji,
15) publikacja dokumentów Rady Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej,
16) opracowywanie, w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady Powiatu okresowych informacji na temat działalności Rady Powiatu i jej organów wewnętrznych,
17) organizowanie przyjęć interesantów, w ramach skarg i wniosków, przez Przewodniczącego Rady i członków Prezydium Rady, a także przekazywanie ich do załatwienia według kompetencji,
18) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wynikających z art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego,
19) podejmowanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady Powiatu czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady Powiatu
z organizacjami społecznymi,
20) organizacyjne przygotowanie narad, spotkań i konferencji zwoływanych przez Przewodniczącego Rady,
21) udział w przeprowadzaniu wyborów do Rady Powiatu, referendum i konsultacji społecznych stosownie do obowiązujących przepisów,
22) sporządzanie listy wypłat diet radnym,
23) koordynowanie i realizacja działań związanych z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą,
24) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.
5. Do zadań Biura Rady należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa merytorycznie związanych z zadaniami Biura.

Metadane

Data publikacji : 01.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony

do góry