Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zadania Biura Rozwoju Powiatu - "ZP"

Zadania Biura Rozwoju Powiatu

1. Do zakresu działania Biura należy:
1) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu przy przygotowywaniu wniosków do Funduszy Strukturalnych UE i programów krajowych w celu pozyskania funduszy
na realizację projektów,
2) koordynacja fazy przygotowawczej i wdrożeniowej projektów,
3) informowanie wydziałów Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
o możliwościach i warunkach korzystania z zewnętrznych źródeł finansowych,
4) współpraca przy opracowywaniu raportów i sprawozdań z realizacji projektów,
5) prowadzenie ewidencji realizowanych projektów i wniosków.

2. Biuro prowadzi sprawy z zakresu planowania i przygotowania inwestycji, w tym:
1) planowanie, przygotowywanie i realizacja inwestycji własnych, zleconych
i powierzonych,
2) koordynowanie zadań w zakresie prowadzonych inwestycji,
3) kompletowanie dokumentów rozliczeniowych w poszczególnych inwestycjach.

3. Biuro prowadzi i koordynuje sprawy związane z zamówieniami publicznymi prowadzonymi przez Powiat w tym:
1) prowadzenie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, których wartość:
a) nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
w Starostwie Powiatowym w Starachowicach,
b) przekracza wyrażoną w złotówkach równowartość kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.
2) przygotowanie projektów wewnętrznych regulacji prawnych oraz opinii
w zakresie udzielania zamówień publicznych,
3) sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielanych zamówieniach publicznych
i przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie oraz innych sprawozdań,
4) prowadzenie rejestrów postępowań i udzielonych zamówień publicznych,
5) przechowywanie dokumentacji prowadzonych postępowań,
6) redagowanie stron internetowych w zakresie prowadzonych zamówień publicznych,
7) doradztwo i prowadzenie postępowań przetargowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu na podstawie pisemnego polecenia Starosty lub Zarządu.

4. Do zadań Biura w zakresie rozwoju powiatu należy:
1) przygotowywanie projektów, propozycji nowych elementów koncepcji rozwoju Powiatu dla Zarządu Powiatu,
2) aktualizacja i monitoring realizacji zadań ujętych w Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego,
3) koordynowanie czynności związanych z corocznym przygotowaniem raportu o stanie powiatu,
4) przygotowywanie projektów w celu pozyskiwania środków finansowych z centralnych
i regionalnych programów operacyjnych.

5. Do zadań Biura w zakresie kultury i turystyki należy:
1) dbałość o dziedzictwo kulturowe Powiatu i Regionu Świętokrzyskiego, upowszechnianie wiedzy w tym zakresie i organizacja działań ochronnych,
2) organizacja współpracy w sferze kultury i promocji powiatu z samorządami i ośrodkami kultury Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim oraz organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu,
3) współdziałanie w realizacji zadań z zakresu kultury z instytucjami upowszechniania kultury w kraju i za granicą,
4) koordynacja, organizacja i współorganizacja imprez o zasięgu regionalnym i powiatowym,
5) załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych w zakresie bezpieczeństwa,
6) prowadzenie ewidencji zabytków znajdujących się na terenie powiatu starachowickiego,
7) podejmowanie działań i inicjatyw w zakresie promocji kultury w kraju i za granicą,
8) współpraca z ośrodkami akademickimi i naukowymi w zakresie upowszechniania dziedzictwa kulturalnego Powiatu i regionu oraz organizacja konferencji naukowych i seminariów poświęconych tej tematyce,
9) nadzór i współpraca z Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w zakresie realizacji zadań statutowych i organizacyjnych przez Muzeum,
10) koordynacja i organizacja działań związanych z funkcjonowaniem Starachowickiej Kolejki Wąskotorowej,
11) współpraca z organami państwa i innymi samorządami w zakresie rozwoju działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa narodowego,
12) współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną w Kielcach w zakresie upowszechniania i koordynacji działalności turystycznej na terenie Powiatu,
13) aktualizacja i monitorowanie umowy dotyczącej dofinansowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

6. Do zadań Biura w zakresie promocji powiatu należy:
1) opracowywanie, edycja i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych o Powiecie w kraju i za granicą,
2) promocja powiatu i udział w targach turystycznych i imprezach kulturalnych na terenie kraju i za granicą,
3) przygotowanie informacji o aktualnych zadaniach realizowanych przez Zespół dla lokalnych i krajowych mediów,
4) inicjowanie i organizacja kontaktów zagranicznych Powiatu, w zakresie współpracy kulturalnej, promocyjnej i turystycznej, opracowanie projektów współpracy partnerskiej oraz programów wizyt zagranicznych,
5) przygotowanie projektów w celu pozyskania środków finansowych z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Regionalnych Programów Operacyjnych,
6) zapewnienie współpracy z mediami oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie promocji oraz współpraca w tym zakresie z Rzecznikiem Prasowym Zarządu Powiatu,
7) współuczestnictwo bieżące w redagowaniu strony internetowej Starostwa i merytoryczny nadzór nad jej zawartością w zakresie spraw związanych z promocją powiatu,
8) redagowanie wydawnictw informacyjnych i promocyjnych powiatu w tym przygotowywanie projektów zaproszeń, plakatów itp.
9) prowadzenie spraw związanych z patronatami, przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o patronat,
10) prowadzenie rejestru wniosków o patronat Starosty,
11) przedkładanie Zarządowi Powiatu wniosków o patronat Starosty, celem zaopiniowania,
12) kompleksowe przygotowanie udziału Starosty/Członków Zarządu Powiatu lub wyznaczonych przez Starostę przedstawicieli w imprezie objętej patronatem,
1. Do zadań Biura należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Zespołu.

Metadane

Data publikacji : 01.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony

do góry