Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zadania wykonywane przez Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych „CUW”
1. Do zadań Centrum Usług Wspólnych jako jednostki obsługującej jednostki wskazane
w Uchwale Rady Powiatu w należy:
1) obsługa finansowo – księgowa poszczególnych jednostek, w tym:
a) wykonywanie wszystkich zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych a w szczególności sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz sprawozdań opisowych z wykonania budżetu i przedkładanie ich do podpisu dyrektorom (kierownikom) obsługiwanych jednostek,
b) przygotowywanie w uzgodnieniu z dyrektorami (kierownikami) jednostek obsługiwanych projektów planów finansowych, planów finansowych oraz zmian w tych planach,
c) analiza wykonania planów finansowych i przedstawienie tych analiz dyrektorom (kierownikom) jednostek obsługiwanych,
d) prowadzenie monitoringu wykorzystania środków finansowych jednostek obsługiwanych,
e) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 2009r. o rachunkowości, odrębnie dla każdej jednostki obsługiwanej,
f) inwentaryzacja sald kont aktywów i pasywów oraz rozliczanie inwentaryzacji prowadzonych jednostek obsługiwanych,
g) prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych jednostek obsługiwanych,
h) sporządzenie deklaracji podatkowych dla jednostek obsługiwanych,
i) rozliczanie realizacji projektów realizowanych przez jednostki obsługiwane ze środków zewnętrznych,
j) realizacja wypłat związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kształcących się w placówkach oświatowych, dla których Powiat Starachowicki jest organem prowadzącym, przyznawanej w formie stypendium lub zasiłku,
k) gospodarowanie, w uzgodnieniu z dyrektorami (kierownikami) jednostek obsługiwanych, środkami pieniężnymi będącymi w ich dyspozycji oraz sporządzanie przelewów tych środków,
l) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
m) windykacja należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłata zobowiązań,
n) obsługa finansowo - księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych,
o) współdziałanie z bankami, ZUS, Urzędem Skarbowym i innymi jednostkami w zakresie obsługi poszczególnych jednostek,
2) obsługa kadrowo - płacowa jednostek obsługiwanych, obejmująca w szczególności:
a) prowadzenie akt osobowych pracowników poszczególnych jednostek,
b) sporządzenie dla pracowników obsługiwanych jednostek dokumentacji płacowej oraz innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
c) rejestrowanie w ZUS nowych pracowników i wyrejestrowywanie zwolnionych z pracy,
d) naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń,
e) naliczanie zasiłków chorobowych,
f) sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS oraz korekt tych deklaracji,
g) prowadzenie spraw związanych z Pracowniczą Kasą Zapomogowo– Pożyczkową o ile istnieje w danej jednostce,
h) archiwizowanie dokumentów finansowych i kadrowo – płacowych.
3) organizowanie zamówień publicznych dla obsługiwanych jednostek.
4) czynności doradcze w zakresie administrowania i utrzymania nieruchomości, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
2. Do zadań Centrum należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Centrum.

Metadane

Data publikacji : 09.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony

do góry