Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zadania Inspektora Ochrony Danych – „IOD”

Zadania Inspektora Ochrony Danych

1. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

1) informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o ich obowiązkach i doradzanie im w tym zakresie,
2) określenie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Administratora Danych zasad ochrony informacji w tym danych osobowych,
3) informowanie Administratora Danych oraz pracowników o obowiązkach i odpowiedzialności spoczywającej na nich na mocy przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem RODO,
4) monitorowanie przestrzegania przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji w tym danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa informacji w tym danych osobowych,
5) nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych,
6) zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania informacji w tym danych osobowych z przepisami w tym zakresie,
7) udzielanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania,
8) powoływanie, za zgodą Administratora Danych, do komisji kontrolującej przestrzeganie procedur ochrony informacji, w tym danych osobowych pracowników Starostwa,
9) informowanie Administratora Danych o przypadkach naruszenia przepisów RODO,
10) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania informacji w tym danych osobowych w Starostwie,
11) prowadzenie i systematyczne aktualizowanie „Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych”,
12) podejmowanie działań mających na celu doskonalenie procedur ochrony informacji w tym danych osobowych w Starostwie,
13) przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu ochrony danych osobowych,
14) reprezentowanie AD w kontaktach z biurem UODO (Urząd Ochrony danych Osobowych),
15) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Starostwo.

Metadane

Data publikacji : 16.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony

do góry