Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów "RK"

Zadania ustawowe PRK wynikają z przepisów ustaw i innych przepisów.
Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

1)zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4)współdziałanie z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Delegaturą UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5)wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą do toczącego się postępowania w każdym jego stadium;
6)występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów w charakterze oskarżyciela publicznego w rozumieniu przepisów – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
7) realizowanie masowej edukacji konsumenckiej w różnych formach – w tym przy wykorzystaniu środków masowego przekazu oraz uczestnictwo w realizacji zadania, jakim jest wprowadzanie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych;
8)wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Konsumenci korzystają z nieodpłatnej pomocy prawnej w szczególności:
- poradnictwa w sprawach jednostkowych i ogólnych
- interwencji u przedsiębiorcy
- mediacji w sprawach spornych
- pomocy sądowej

Termin załatwienia:
W postępowaniu nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego (terminy zakończenia postępowania uzależnione są od charakteru konkretnej sprawy).

Poradnictwo i informacje świadczone są:
telefonicznie
osobiście (zawsze, kiedy dla oceny sprawy i ustalenia trybu postępowania niezbędna jest analiza dokumentów albo taki tryb uzgodniono w rozmowie telefonicznej)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie udziela porad prawnych w sprawach konsumenckich za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, tj. w sprawach dotyczących konsumentów -definicję konsumenta określa art. 22¹ Kodeksu cywilnego - „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie podaje zamkniętego katalogu zadań –przydatna dla ich określenia jest ustawowa definicja towaru (art. 7 uokik). PRK ma obowiązek dokonania oceny i kwalifikacji, czy konkretny przypadek należy do jego kompetencji.  W praktyce oznacza to, że wszystkie sprawy, których przedmiotem jest zakup dóbr i usług na zaspokojenie potrzeb własnych nabywców należą do kategorii spraw konsumenckich i są przedmiotem postępowania rzeczników konsumentów.

Dane osobowe:
Dane osobowe ujawnione przy udzielaniu porad i informacji są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w celu zapewnienia przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta.

Wystąpienia do przedsiębiorców:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorców w sprawach o ochronę praw konsumentów po zapoznaniu się z problemem i dokumentacją sprawy. Po dokonaniu analizy zgłoszenia konsumenta niezbędnym staje się wypełnienie protokołu przyjęcia skargi konsumenckiej ( udostępniany jest w Biurze PRK lub za pośrednictwem e-mail) i zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu starachowickiego; dane teleadresowe powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów w kraju można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Kłusek

Opcje strony

do góry