Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zadania

Do zadań Wydziału Budownictwa należy:

 1. w zakresie budownictwa i architektury:
  1. udzielenie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
  2. nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego z uwzględnieniem przepisów wykonawczych,
  3. badanie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy, i wymaganiami ochrony środowiska oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
  4. sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
  5. badanie dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie,
  6. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowalnego i udzielenie pozwolenia na budowę,
  7. przyjmowanie zgłoszeń o budowie i wykonywaniu robót budowalnych oraz wnoszenie sprzeciwu w tych sprawach,
  8. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
  9. zatwierdzanie projektu budowalnego odrębną decyzja lub odmowa takiego zatwierdzenia,
  10. sprawdzanie projektu budowlanego z wymaganiami innych przepisów,
  11. nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowalnym,
  12. odmowa zatwierdzenia projektu budowalnego i udzielenia pozwolenia na budowę,
  13. odmowa wydania pozwolenia na budowę w razie niespełnienia określonych wymagań ustawowych,
  14. wydawanie decyzji o odmowie zmiany lub zmianie pozwolenia a budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowalnego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
  15. stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę i wydawanie nowych decyzji,
  16. prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz  przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem,
  17. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
  18. wydawanie decyzji o wyłączeniu obowiązku zapewnienia kierownictwa budowy i wykonywania niektórych czynności przez kierownika budowy,
  19. nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów wymagających zgłoszenia,
  20. wydawanie dziennika budowy lub montażu z uwzględnieniem przepisów wykonawczych,
  21. rozstrzyganie, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości i określenie granic niezbędnej potrzeby u warunków korzystania z nich w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych w zakresie objętym porozumieniem,
  22. przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowalnego
   i zgłoszenie sprzeciwu w tych sprawach,
  23. przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonywania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę i zgłaszanie sprzeciwu w tych sprawach,
  24. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych i zgłaszanie sprzeciwu w tych sprawach,
  25. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych oraz udzielanie pozwolenia na ich rozbiórkę,
  26. żądanie danych o obiekcie budowalnym oraz dotyczących robót rozbiórkowych,
  27. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę na rzecz innej osoby,
  28. wydawanie dziennika rozbiórki z uwzględnieniem przepisów wykonawczych,
  29. wydawanie interesantom odpowiednich dokumentów,
  30. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą,
  31. bezzwłoczne przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz zawiadamianie tych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych,
  32. uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostepnienie wszelkich dokumentów
   i informacji związanych z tymi czynnościami,
  33. uzgadnianie projektowych rozwiązań dla obiektów usytuowanych na terenie zamkniętym,
  34. kompletowanie projektów budowlanych, zgłoszeń oraz innych prowadzonych spraw i ich archiwizacja,
  35. przedstawianie sprawozdań z ruchu budowalnego na terenie powiatu,
  36. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane,
  37. prowadzenie i przekazywanie do organu wyższego stopnia rejestru wniosków i decyzji o pozwolenie na budowę oraz zgłoszeń budowy z projektem budowlanym.
 2. w zakresie ochrony środowiska:
  1. ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę,
  2. wydawanie postanowień o konieczności sporządzania i zakresie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  3. występowanie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskami o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
  4. zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w otwartych rozprawach w sprawie prowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  5. nakładanie na wnioskodawcę obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska odpowiednich dokumentów przy realizacji przedsięwzięcia innego niż mogącego znacząco oddziaływać na środowisko i nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, która może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,
  6. nakładanie na wnioskodawcę w decyzji pozwolenia na budowę określonych obowiązków w celu zabezpieczenia planowanego przedsięwzięcia przed negatywnym wpływem na środowisko,
  7. podawanie do publikacji wiadomości informacji o decyzjach odmowy lub pozwolenia na budowę wydanych po ponownie przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.
    
 3.  zakresie przygotowania i realizacji dróg publicznych:
  1. sprawdzenie kompletności wniosków złożonych w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  2. zawiadomienie poprzez ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz o terminie i miejscu w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy,
  3. sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami w tym techniczno-budowlanymi załączonego projektu budowlanego drogi,
  4. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z trybem przepisów specustawy drogowej,
  5. podawanie do publikacji wiadomości zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz miejscu w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.
 4. wydawanie zaświadczeń z zakresu ustawy o własności lokali potwierdzających:
  1. samodzielność lokali,
  2. podział budynków i ich przeznaczenie.
 5. opracowanie i aktualizacja dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Powiatu Starachowickiego oraz wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

Metadane

Data publikacji : 16.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kamilla Gawlik

Opcje strony

do góry