Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zadania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - "ES"

 1. Do zadań Wydziału należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Powiatu jako organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu, jak również zadania z zakresu polityki społecznej
  i rehabilitacji zawodowej.
 2. Do zadań Wydziału w zakresie edukacji należy:
 • kształtowanie sieci i profili kształcenia w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu zakładania, przekształcania i likwidowania powiatowych jednostek oświatowych,
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 • prowadzenie nadzoru w zakresie działalności finansowej i administracyjnej powiatowych jednostek oświatowych,
 • obsługa powiatowych jednostek oświatowych w zakresie planowania i realizacji budżetu,
 • opracowanie zbiorczego projektu budżetu w zakresie oświaty i wychowania,
 •  sporządzanie układu wykonawczego budżetu dla obsługiwanych działów,
 • sporządzanie okresowych pisemnych informacji z realizacji budżetu po stronie wydatków,
 • przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w wydatkach budżetowych,
 • naliczanie należnej dotacji dla szkół niepublicznych, przygotowywanie wniosków i przekazywanie środków,
 • prowadzenie i aktualizacja planów finansowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych,
 • sporządzanie miesięcznych (rocznych) sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych Rb-28S,
 • przygotowywanie wniosków dotyczących przekazywania należnej subwencji szkołom i placówkom oświatowym,
 • nadzór nad realizacją wydatków budżetowych w obsługiwanych działach,
 • zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
 • analiza arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
 • współdziałanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie zadań określonych w ustawie o systemie oświaty,
 • współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie zadań określonych w ustawie o systemie oświaty,
 • współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach zastrzeżonych do konsultacji,
 • prowadzenie procedury uzyskiwania przez nauczycieli kontraktowych stopnia nauczyciela mianowanego,
 • kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego zgodnie z orzeczeniami,
 • kierowanie nieletnich do placówek resocjalizacji na podstawie postanowień sądowych,
 • koordynowanie współpracy międzynarodowej szkół, we współpracy z Biurem Rozwoju Powiatu,
 • organizowanie konferencji, seminariów, spotkań i szkoleń o tematyce pedagogicznej i szkolnej,
 • pomoc w realizacji zajęć pozalekcyjnych,
 • dokonywanie oceny pracy dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z konkursami na kandydata na stanowisko dyrektora i powierzenie przez Zarząd stanowisk kierowniczych w oświacie,
 • opracowanie zasad wynagradzania nauczycieli zgodnie z ustawowym obowiązkiem nałożonym na organ prowadzący,
 • prowadzenie wraz z Wydziałem Organizacyjnym, spraw osobowych dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych,
 • nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat,
 • pozyskiwanie środków finansowych i realizacja zadań Powiatu Starachowickiego związanych z wdrażaniem programów strukturalnych dla szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych,
 • koordynowanie pracami szkół ponadgimnazjalnych, które realizują projekty oraz ich rozliczanie,
 • prowadzenie planów finansowych realizowanych zadań w ramach środków pochodzących z funduszy strukturalnych,
 • koordynowanie sprawozdawczości – System Informacji Oświatowej,
 • prowadzenie spraw związanych z pracami komisji ds. przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki,
 • przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół i placówek.
 1. Do zadań Wydziału w zakresie kultury fizycznej i sportu należy: organizacja i nadzór nad powiatowymi szkolnymi zawodami sportowymi.
 2. Do zadań Wydziału w zakresie polityki społecznej należy:
 • koordynacja działań i obiegu informacji w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domami Pomocy Społecznej, Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą, Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi typu Rodzinnego, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Powiatowym Zakładem Aktywności, Zawodowej oraz Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w szczególności w zakresie:
 1. przekazywania informacji niezbędnych do opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 2.  koordynowania całokształtu działań związanych z pozyskiwaniem środków w ramach programów wdrażanych przez PFRON w zakresie rehabilitacji  społecznej osób niepełnosprawnych,
 3. przygotowywania projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie podziału środków PFRON przekazanych według algorytmu na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 4. przygotowywania zarządzeń Starosty w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie – Godowie im. Sue Ryder,
 5. przygotowywania zarządzeń Starosty w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej i Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych typu Rodzinnego,
 6. koordynowania działań związanych z przygotowywaniem i realizacją umów dotyczących przekazywania środków samorządowych na dofinansowane kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.
 • prowadzenie spraw określonych w art. 7 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • obsługa techniczna Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego,
 • wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
 • prowadzenie rejestracji i nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej nieprowadzącymi działalności gospodarczej, uzyskującymi osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji Starosty,
 •  prowadzenie ewidencji fundacji działających na terenie powiatu starachowickiego,
 • przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części, obejmujących więcej niż jedną gminę,
 • realizacja zadań określonych w programie współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • realizacja żądań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,
 • prowadzenie ewidencji organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu,
 • prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją Uczniowskich Klubów Sportowych (analiza dokumentów ewidencyjnych, wydawanie decyzji, prowadzenie rejestru)
 1. Do zadań Wydziału w zakresie rehabilitacji zawodowej należy:
 • dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z:
 1. wyposażeniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
 2. adaptacją pomieszczeń zakładu pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 3. adaptacją lub nabyciem urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
 4. zakupem i autoryzacją oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 5. rozpoznaniem przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w lit. b-d ,
 6. szkoleniem zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
 • przyznawanie osobie niepełnosprawnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu, jednorazowych środków finansowych PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • przyznawanie osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne dofinansowania, ze środków PFRON, do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności,
 • przeprowadzanie szczegółowych kontroli u pracodawców oraz osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, z którymi zawarto umowy finansowane ze środków PFRON,
 • współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • monitorowanie działalności statutowej Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie,
 • realizowanie programów celowych PFRON przyjętych do wykonywania przez Zarząd Powiatu,
 • przygotowanie zbiorczych sprawozdań rzeczowo – finansowych z wydatkowania środków PFRON w zakresie zadań realizowanych przez jednostki dysponujące funduszem (PCPR, PUP, Starostwo Powiatowe),
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o udzieleniu pomocy publicznej,
 • przygotowywanie procedury konkursowej oraz prowadzenie spraw w zakresie zadań realizowanych ze środków PFRON przez fundacje oraz organizacje pozarządowe na zlecenie samorządu Powiatu,
 • obsługa administracyjna Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Starachowickim.
 1. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

Metadane

Data publikacji : 25.09.2020
Data modyfikacji : 25.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Szyderska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Szyderska

Opcje strony

do góry