Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starostwo-powiatowe/wydzialy-i-biura/wydzial-finansowy/zadania/19161,Zadania-Wydzialu-Finansowego-quotFP.html
19.07.2024, 20:53

Zadania Wydziału Finansowego - "FP”

Zadania Wydziału Finansowego 

1. Do zadań Wydziału w zakresie koordynacji i realizacji budżetu należy:
1) koordynacja prac w zakresie opracowania projektu budżetu,
2) nadzór nad pracami planistycznymi w zakresie opracowywania budżetu przez wydziały, jednostki organizacyjne, inspekcje i straże,
3) prowadzenie ewidencji przekazywanych środków finansowych do podległych jednostek,
4) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawie zmian
w budżecie na podstawie otrzymanych wniosków jednostek, decyzji Wojewody lub pism z Ministerstwa Finansów,
5) wprowadzanie zmian w budżecie powiatu w szczególności wynikającej
z załączników do uchwały budżetowej na dany rok,
6) przyjmowanie należnych sprawozdań z podległych jednostek i własnych oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych, zgodnie z rozporządzeniem
o sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzeniem w zakresie operacji finansowych,
7) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z jednostek, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu, bilansu skonsolidowanego oraz bilansu budżetu,
8) sporządzanie analiz wykonania budżetu Powiatu zgodnie z potrzebami,
9) przygotowywanie bieżących i okresowych informacji oraz ocen z realizacji budżetu Powiatu,
10) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz załączników dotyczących:
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej,
b) objaśnień,
c) przedsięwzięć,
11) dokonywanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie złożonych wniosków z Wydziałów merytorycznych Starostwa oraz jednostek budżetowych,
12) przygotowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, sprawozdań rocznych z wykonania budżetu oraz przygotowywanie informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej pod potrzeby wynikające
z uchwał i przepisów ustawy o finansach publicznych,
13) sporządzanie rocznej informacji o dochodach uzyskanych z mienia powiatu,
14) sporządzanie rocznej informacji o stanie rzeczowych aktów trwałych jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych.

2. Do zadań Wydziału w zakresie księgowości należy:
1) Ewidencja i windykacja należności z tytułu dochodów budżetu Powiatu i Skarbu Państwa,
2) Sporządzanie sprawozdawczości:
a) miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej w zakresie dochodów
i wydatków Starostwa Powiatowego,
b) kwartalnej, półrocznej i rocznej w zakresie dochodów budżetu państwa,
c) kwartalnej, półrocznej i rocznej w zakresie funduszy PFRON,
d) pozostałej, wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów,
3) sporządzanie sprawozdań finansowych Starostwa Powiatowego w tym: bilansu, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian w funduszu i bilansu skonsolidowanego,
4) prowadzenie rachunkowości organu (budżetu Powiatu) i jednostki (Starostwa Powiatowego) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5) zatwierdzenie do wypłaty wszystkich dowodów księgowych dotyczących zadań, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Wydział Finansowy,
6) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,
7) prowadzenie miesięcznej archiwizacji ksiąg rachunkowych,
8) prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży podatku VAT Starostwa oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7, naliczanie i odprowadzanie podatku VAT na wyodrębniony rachunek bankowy
9) terminowe i zgodne z przepisami generowanie jednolitego pliku kontrolnego VAT
w zakresie ewidencji zakupu i sprzedaży JPK Starostwa Powiatowego,
10) prowadzenie na bieżąco ewidencji księgowej rozliczeń podatku VAT jednostek objętych centralizacją,
11) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym cząstkowych rejestrów sprzedaży i zakupu oraz deklaracji VAT-7 z dokumentami źródłowymi składanymi przez jednostki objęte centralizacją,
12) tworzenie miesięcznych zbiorczych Deklaracji – VAT Powiatu Starachowickiego oraz terminowe ich przesyłanie (podpisanych podpisem elektroniczny zgodnie
z upoważnieniem w tym zakresie) do Urzędu Skarbowego,
13) generowanie zbiorczego pliku kontrolnego JPK VAT oraz jego przesyłanie drogą elektroniczną do Ministerstwa Finansów podpisanego podpisem kwalifikowanym,
14) sprawdzanie przesłanych przez jednostki wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczące podatku VAT oraz przesyłanie ich drogą elektroniczną do Ministerstwa Finansów,
15) prowadzenie książek druku ścisłego zarachowania dla dokumentów finansowych,
16) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz uzgadnianie jej z Wydziałem Organizacyjnym,
17) rozliczanie inwentaryzacji,
18) sporządzanie list płac wynagrodzeń, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i innych należności oraz list wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego i ZFŚS,
19) naliczanie i terminowe odprowadzanie składki zdrowotnej, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń
i świadczeń oraz od umów zlecenia i umów o dzieło,
20) naliczanie i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zlecenia i o dzieło, innych należności oraz od świadczeń z ubezpieczenia społecznego i ZFŚS,
21) sporządzanie deklaracji podatkowej i deklaracji ZUS,
22) przesyłanie informacji lub sporządzanie deklaracji i terminowe przekazywanie wpłat na PFRON,
23) wydawanie na druku Rp-7 zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
24) prowadzenie dokumentacji finansowej w zakresie inwestycji własnych Powiatu,
25) prowadzanie dokumentacji finansowej w zakresie realizacji zadań przy udziale środków z funduszy unijnych,
26) zabezpieczenie pod względem finansowym prawidłowości realizacji zawieranych umów przez Powiat i Starostwo,
27) opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji opisującej zasady rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Starachowicach,
28) archiwizowanie dokumentów finansowych budżetu powiatu,
29) prowadzenie ewidencji faktur i rachunków za roboty, zakupy i usługi oraz terminowe realizowanie przelewów,
30) angażowanie wydatków Starostwa Powiatowego,
31) rozliczania pod względem formalno-rachunkowym dotacji podmiotowych
i celowych udzielanych z budżetu powiatu.

3. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

Metadane

Data publikacji : 29.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony