Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zadania Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru

Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) należy:

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
Prowadzenie dla obszaru powiatu:

 • baz danych ewidencji gruntów i budynków,
 • baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych:

 • rejestru cen nieruchomości,
 • szczegółowych osnów geodezyjnych, 
 • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych
 • w skalach 1:500-1:5000,

Tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej w jednej ze skal
(1: 500, 1: 1000, 1:2000, 1: 5000)

2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

3. Zakładanie osnów szczegółowych;

4. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i  prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących
nieruchomości;

5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru:

1. W zakresie ewidencji gruntów i budynków: 

 • bieżąca aktualizacja ewidencji gruntów i budynków  na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu, ostatecznych decyzji   administracyjnych, aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, wpisów w księgach wieczystych,  zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, wpisów w innych rejestrach  publicznych, dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków
 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie aktualizacji ewidencji gruntów w szczególnych przypadkach
 • wydawanie decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • zawiadamianie o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów podmiotów i organów wyszczególnionych  w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • nakładanie w drodze decyzji obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków
 • przeprowadzanie procedury modernizacji i okresowej weryfikacji ewidencji gruntów i budynków
 • sporządzanie okresowych zestawień zbiorczych dotyczących gruntów, budynków i lokali
 • udzielanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach
 • udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków w formie wypisów z rejestrów, kartotek, wykazów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych, usług  danych przestrzennych
 • wydawanie danych z rejestru cen nieruchomości
 • wydawanie zaświadczeń odnośnie archiwalnych wpisów w ewidencji gruntów i budynków
 • ustalanie opłaty za udostępnione materiały i sporządzanie Dokumentu Obliczenia Opłaty, a w razie sporu wydawanie decyzji administracyjnych o ustaleniu opłaty

2. W zakresie  obsługi i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 • gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
 • prowadzenie ewidencji materiałów zasobu
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych
 • udostępnianie materiałów zasobu do zgłoszeń prac geodezyjnych
 • weryfikacja i przyjmowanie do zasobu opracowań geodezyjnych
 • bieżąca aktualizacja baz danych na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do zasobu
 • wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową
 • prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie materiałów zasobu
 • udostępnianie materiałów zasobu na wniosek
 • wystawianie licencji określających możliwości wykorzystywania udostępnionych z zasobu materiałów
 • ustalanie opłaty za udostępnione materiały i sporządzanie Dokumentu Obliczenia Opłaty, a w razie sporu wydawanie decyzji administracyjnych o ustaleniu opłaty
 • przetwarzanie materiałów zasobu do postaci elektronicznej
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • inwentaryzacja i modernizacja osnowy poziomej i wysokościowej
 • prowadzenie Geoportalu, w tym obsługa wykonawców prac geodezyjnych i innych podmiotów w trybie chronionym

3. W zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 • - uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w ramach narad koordynacyjnych
 • - prowadzenie rejestru wniosków dotyczących usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 • - kontrola przedstawianych do uzgodnień dokumentacji projektowych
 • - współpraca z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu
 • - sporządzanie protokołów z narad koordynacyjnych
 • - dokonywanie adnotacji przez przewodniczącego narad  koordynacyjnych na dokumentach będących przedmiotem narad
 • - wprowadzanie usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu na mapę zasadniczą (w systemie cyfrowym).

Metadane

Data publikacji : 04.01.2021
Data modyfikacji : 26.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Karczmarek
Osoba modyfikująca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony

do góry