Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zadania Wydziału Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - "GNOŚ”

Zadania Wydziału Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

1. Wydział prowadzi sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami, wywłaszczania nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, ochrony gruntów rolnych oraz wykonuje zadania w zakresie: gospodarki wodnej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki odpadami i rybactwa oraz leśnictwa i łowiectwa.

2. Do zadań Wydziału z zakresu gospodarowania nieruchomościami należy:
1) reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach dotyczących regulowania stanu prawnego nieruchomości,
2) przygotowywanie wniosków o ujawnienie własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Starachowickiego w księgach wieczystych,
3) zarządzanie zasobami gruntów Skarbu Państwa i Powiatowymi Zasobami nieruchomości,
4) dokonywanie sprzedaży, darowizny lub zamiany gruntów Skarbu Państwa lub Powiatu Starachowickiego w trybie bezprzetargowym,
5) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż, użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Starachowickiego,
6) oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Starachowickiego w użytkowanie wieczyste,
7) ustalanie pierwszej opłaty i opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste,
8) ustanawianie trwałego zarządu nieruchomościami na rzecz państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych,
9) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu na wniosek jednostki organizacyjnej bądź z urzędu,
10) wydawanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami na ich wniosek,
11) ustalanie opłat za trwały zarząd nieruchomościami,
12) wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej,
13) włączenie do zasobu Skarbu Państwa bądź Zasobu Powiatu nieruchomości, które nie zostały zagospodarowane po likwidacji lub prywatyzacji jednostki,
14) ustalenie cen nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Starachowickiego podlegających rozdysponowaniu,
15) wskazywanie dodatkowych terminów, w razie niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej,
16) udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
17) wydawanie decyzji o ustaleniu dodatkowych opłat rocznych,
18) żądanie zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie,
19) podwyższanie lub obniżanie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
20) ustalanie innego terminu niż przewidują przepisy opłaty rocznej za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
21) aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych lub trwałego zarządu,
22) wnioskowanie o podział nieruchomości Skarbu Państwa w celu wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste nabyte zostało z mocy prawa, realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z odrębnych ustaw, realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub komunalnych,
23) opiniowanie podziału nieruchomości dokonywanego z urzędu,
24) przeprowadzanie wywłaszczeń,
25) przeprowadzanie rokowań o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji celów publicznych,
26) wnioskowanie o wpis w księdze wieczystej zmian, wynikających z wywłaszczenia nieruchomości,
27) ograniczanie w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości,
28) nabywanie na rzecz Skarbu Państwa, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, jeżeli ograniczenie ich praw rzeczowych uniemożliwia im dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości,
29) wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej zmian wynikających z wydania decyzji, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości,
30) udzielanie zezwoleń na czasowe zajecie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 m-cy,
31) prowadzenie postępowań zezwalających na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publiczne i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
32) ustalenie odszkodowań za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania lub czasowego zajęcia nieruchomości,
33) przygotowywanie decyzji na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,
34) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłacaniu wierzytelności,
35) ustalanie w drodze decyzji, odszkodowania za wywłaszczanie nieruchomości,
36) zawiadomienie poprzedniego właściciela o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu oraz o możliwym zwrocie wywłaszczonej nieruchomości,
37) orzekanie o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, zwrocie odszkodowania w tym także nieruchomości zamiennej,
38) załatwianie spraw z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
39) żądanie wydania przez sąd orzeczenia o nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemców,
40) ustalanie stosownie do przepisów art. 1 i 3 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gminne,
41) ustalenie w drodze decyzji wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
42) składanie wniosku o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej wraz z niezbędną dokumentacją,
43) orzekanie o nadaniu własności nieruchomości i o ustaleniu ceny nabycia na rzecz posiadaczy z tytułów innych niż dzierżawy,
44) nieodpłatne przekazywanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe dla Polskiego Związku Działkowców,
45) wydawanie decyzji orzekających o nieodpłatnym przyznaniu na własność działki na wniosek osoby, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu,
46) wydawanie decyzji orzekających o nieodpłatnym przyznaniu na własność działku obejmującej budynki, w których znajdują się lokale i pomieszczenia osób korzystających z tych lokali i pomieszczeń, po przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
47) występowanie do Agencji Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Powiatu,
48) kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przejęcia nieruchomości na rzecz Powiatu,
49) składanie wniosków do Wojewody o przekazanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Starachowickiego,
50) ujawnianie własności Powiatu w księgach wieczystych,
51) prowadzenie rejestru nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
52) załatwianie spraw dotyczących uregulowania własności gospodarstw rolnych,
53) prowadzenie postępowania scaleniowego lub wymiany gruntów rolnych,
54) współpraca z Komisją Majątkową w zakresie zwrotu na rzecz kościołów i ich związków nieruchomości przejętych od tych jednostek na rzecz Skarbu Państwa,
55) sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dotyczących nieruchomości niezagospodarowanych, będących własnością Powiatu oraz Skarbu Państwa,
56) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gminne,
57) zatwierdzanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
58) gospodarowanie mieniem ruchomym w świetle obowiązujących przepisów prawnych,
59) wydawanie decyzji o odszkodowaniu za grunty przyjęte pod drogi publiczne,
60) ustalanie odszkodowań za usuniecie drzew lub krzewów, ustawione zasłony odśnieżne, założone żywopłoty oraz urządzenie i utrzymywanie pasów przeciwpożarowych w przypadku braku umowy stron z zastosowaniem zasad przewidzianych przy wywłaszczaniu nieruchomości,
61) nieodpłatne przejmowanie zbędnego mienia PKP,
62) optymalizacja gospodarowania mieniem powiatu, w tym nieruchomościami oddanymi własnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
63) koordynowanie, nadzór i optymalizacja gospodarowania powiatowymi nieruchomościami oddanym w użyczenie, będących w nieodpłatnym użytkowaniu, dzierżawie lub użytkowaniu wieczystym.


3. Do zadań Wydziału w zakresie gospodarki wodnej należy:
1) gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa,
2) wnioskowanie do właściwego ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej o zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi Skarbu Państwa,
3) prowadzenie procedury sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi Skarbu Państwa,
4) wykonywanie prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącym,
5) orzekanie o przejściu gruntów lub urządzeń do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wykreśleniu ich z zasobu,
6) prowadzenie całości spraw związanych z tworzeniem spółek wodnych
– zatwierdzanie statutu, prowadzenie nadzoru i kontroli nad ich działalnością, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach rozwiązania spółek wodnych, ustalanie zarządu komisarycznego i ich likwidacji,
7) udzielanie dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Starachowickiego.

4. Do zadań Wydziału w zakresie ochrony gruntów rolnych należy:
1) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem ochrony gruntów rolnych,
2) wydawanie decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
3) wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi zalesienie, zadrzewienie czy zakrzewienie gruntów lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
4) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych,
5) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji,
6) kontrola stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych,
7) prowadzenie sprawozdawczości w sprawach ochrony gruntów.

5. Do zadań Wydziału w zakresie ochrony środowiska należy:
1) sporządzanie projektu powiatowego programu ochrony środowiska,
2) sporządzanie co 2 lata raportów z wykonania programu ochrony środowiska,
3) opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,
4) opiniowanie spraw w zakresie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dla instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego,
5) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
6) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
7) opiniowanie projektów uchwał zarządu województwa w sprawie programów ochrony powietrza,
8) opiniowanie przedłożonych przez wojewodę planów działań krótkofalowych w zakresie ochrony powietrza,
9) przekazywanie Wojewodzie informacji o wykonywaniu zadań określonych w programach ochrony powietrza,
10) prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną,
11) prowadzenie rejestru zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko,
12) identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, sporządzanie wykazu, jego aktualizacja i przyjmowanie zgłoszeń,
13) opiniowanie projektu planu remediacji w odniesieniu do zanieczyszczenia gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze,
14) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
15) uzgadnianie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
16) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
17) przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na odpowiednich warunkach akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
18) przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji lub poza nią,
19) sporządzanie map akustycznych i projektów programów ochrony przed hałasem ich aktualizacja,
20) ustalanie wysokości odszkodowania, na wniosek poszkodowanego, w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska,
21) przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu tworzącej obszar ograniczonego użytkowania,
22) sprawowanie kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska w oparciu o przedkładane wyniki pomiarów z instalacji,
23) nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązku prowadzenia i przedkładania pomiarów wielkości emisji, poziomów substancji lub energii w środowisku,
24) zgłaszanie sprzeciwu wobec przystąpienia do eksploatacji instalacji nowozabudowanej lub zmienionej w sposób istotny, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
25) ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
26) prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami zintegrowanymi,
27) wydawanie, cofanie i wygaszanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
28) wydawanie w wyniku postępowania kompensacyjnego pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz cofanie lub ograniczanie bez odszkodowania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów z innych instalacji objętych postępowaniem kompensacyjnym w zakresie, w jakim uczestnicy postępowania wyrazili zgodę,
29) zobowiązanie prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
30) nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego, uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszeń stanu środowiska,
31) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją właściwością,
32) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
33) występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań będących w jego kompetencji, jeżeli stwierdzi w wyniku kontroli naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić,
34) gospodarowanie środkami stanowiącymi dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
35) wydawanie decyzji zezwalającej na emisję gazów cieplarnianych z instalacji i określającej obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania,
36) weryfikacja przyznanych ilości uprawnień poprzez analizę rocznego raportu w stosunku do liczby rzeczywistych wielkości emisji z instalacji w danym roku,
37) wydawanie decyzji, zezwoleń dla instalacji spełniających kryteria uczestnictwa w systemie handlu emisjami, na czasowe wyłączenie instalacji z ww. systemu,
38) wydawanie decyzji – zezwoleń – zgody na zakup przez prowadzącego instalację objętą systemem uprawnień do handlu emisjami, dodatkowych uprawnień do emisji pochodzących z rezerwy.

6. Do zadań Wydziału w zakresie geologii należy:
1) wykonywanie zadań organu koncesyjnego w odniesieniu do złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą,
2) przyjmowanie i analiza informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny, corocznie przedkładanej przez przedsiębiorców,
3) gromadzenie i analiza informacji o naliczeniu opłaty eksploatacyjnej przez przedsiębiorców posiadających koncesję, a w przypadku ich nieprzedłożenia, wymierzanie opłat w drodze decyzji,
4) prowadzenie spraw związanych z cofnięciem oraz stwierdzaniem wygaśnięcia koncesji w przypadkach określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze,
5) prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzenia w drodze decyzji projektu robót geologicznych lub w określonych przypadkach wnoszenie sprzeciwu dotyczącego wykonywania robót geologicznych,
6) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej w drodze decyzji,
7) gromadzenie, archiwizowanie i umożliwianie nieodpłatnego zapoznawania się ze zgromadzoną informacją geologiczną na wniosek zainteresowanego podmiotu,
8) współpraca poprzez wyrażanie opinii w zakresie geologii przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


7. Do zadań Wydziału w zakresie ochrony przyrody należy:
1) prowadzenie rejestracji zwierząt i roślin egzotycznych, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
2) wydawanie decyzji na wycinkę drzew z terenów stanowiących własność gmin,
3) wyrażanie zgody na usuwanie drzew i krzewów z działek stanowiących własność Skarbu Państwa, a będących w administrowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
4) ochrona przyrody i jej popularyzacja,
5) wydawanie decyzji, na wniosek zarządcy kolei o usunięcie drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych, albo powodujących zaspy śnieżne.

8. Do zadań Wydziału w zakresie gospodarki odpadami należy:
1) wydawanie i cofanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
2) wydawanie i cofanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
3) wydawanie i cofanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
4) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie transportu odpadów,
5) wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
6) wydawanie decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami pochodzącymi z wypadków,
7) gospodarowanie odpadami z wypadków, jeśli nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego lub egzekucja stała się bezskuteczna lub konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

9. Do zadań Wydziału w zakresie rybactwa oraz leśnictwa i łowiectwa należy:
1) bieżąca współpraca z samorządem rolniczym oraz jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa,
2) współudział w konkursach dotyczących wsi i rolnictwa,
3) współudział w organizowaniu szkoleń i konferencji na tematy dotyczące rolnictwa i rolników,
4) aktualizacja planu ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych i pasz dla powiatu starachowickiego,
5) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
6) rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
7) współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką,
8) realizacja zadań przejęcia na rzecz powiatu statku lub innego obiektu pływającego usuniętego z obszaru wodnego i nieodebranego przez właściciela, wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
9) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
10) określanie w drodze decyzji zadań dla właścicieli lasów w zakresie zapewnienia powszechnej ochrony lasów,
11) wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
12) wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów, niestanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie spowodowane klęskami żywiołowymi,
13) wydawanie decyzji związanych ze zmianą lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów niestanowiących Skarbu Państwa,
14) wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na zalesienia gruntów z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej,
15) dokonywanie oceny udatności upraw leśnych oraz przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne, których zalesienia dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich,
16) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i wystawienie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna,
17) wydawanie decyzji dotyczących uznania lub pozbawienia lasu charakteru ochronnego po uzgodnieniu z właścicielem oraz zasięgnięciu opinii rady gminy,
18) określanie decyzją zadań z zakresu gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
19) zlecanie sporządzania uproszczonych planów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
20) nadzorowanie wykonywania zadań określonych w zatwierdzonych planach urządzenia lasów,
21) sporządzanie aneksu do uproszczonego planu urządzania lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, wydawanie, na wniosek właściciela lasu w przypadkach losowych, decyzji o pozyskaniu drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnego z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
22) wydawanie nakazu wykonania obowiązków z zakresu trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania albo obowiązków wynikających z uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji w sprawie określenia zadań z zakresu gospodarki leśnej, jeżeli właściciel lasu nie wykonuje tych obowiązków dobrowolnie,
23) przekazywanie w zarząd Lasów Państwowych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
24) wnioskowanie o przekazanie przez Lasy Państwowe nieprzydatnych im gruntów, budowli i budynków w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
25) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej lasów niepaństwowych,
26) przygotowanie miesięcznych list płacowych na wypłatę ekwiwalentu za zalesienie dokonane w 2003 roku działek niestanowiących własność Skarbu Państwa, w oparciu o decyzję Starosty Starachowickiego,
27) wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny, osobie która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia,
28) wydawanie i cofanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
29) przeprowadzanie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich,
30) ustalanie i rozliczanie czynszów dzierżawnych z obwodów łowieckich,
31) wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

10. Realizacja zadania – przejęcie na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z dróg i nieodebranych przez właściciela – wynikającego z art. 130a, ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

11. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Metadane

Data publikacji : 29.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wojciechowska

Opcje strony

do góry