Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2004-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • wersja kontrastowa,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • strona internetowa nie posiadają plików wideo w polskim języku migowym,
 • niektóre formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych, 
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Starostwo Powiatowe w Starachowicach i przekazanie do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 •  treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Starachowicach

W Starostwie Powiatowym w Starachowicach na mocy Zarządzenia Starosty Starachowickiego nr 74/2020 z dnia 23.09.2020r. i 75/2022 z dnia 28.07.2022r. został wyznaczony koordynator do spraw dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych - Pan Krzysztof Lipa oraz koordynator do spraw dostepności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej - Pan Szczepan Kozera.

Do zadań ww. osób należy w szczególności:

 1.  wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. monitorowanie działalności podejmowanej przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

Kontakt:

adres do korespondencji: ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
e-mail: k.lipa@powiat.starachowice.pl
e-mail: s.kozera@powiat.starachowice.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 
Krzysztof Lipa, k.lipa@powiat.starachowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
41 276-09-23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4

​Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. dr Władysława Borkowskiego 4 o szerokości minimum 1,5 m.

Do wejścia prowadzą : schody, oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Początek i koniec biegu schodów wyrózniony jest przy pomocy kontrastowego koloru lub zmiany faktury.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkch dostepne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na pietrach 1, 2, 3.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istenieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy starostwa, tj. w godzinach 7:30 - 15:30.

 

2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach, ul. Gliniana 10

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Glinianej 10.

Do wejścia prowadzą : schody, oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkch dostepne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 Powiat Starachowicki realizuje przedsięwzięcie grantowe "Poprawa dostępności Powiatu Starachowickiego w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej
i komunikacyjno-informacyjnej", finansowane w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności powiatu w obszarach dostęności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.

Wartość grantu: 100 000,00 PLN.

   POWIAT STARACHOWICKI 

 

 

do góry